DOWNLOAD AUDIO SERMONS

Feel free to download audio sermons as they were actually preached!

DOWNLOAD TYPEWRITTEN SERMONS

You can read and download full manuscript sermons. Just click on Options (three-dotted line) > Download when redirected to OneDrive website.

#top

PREACHING INSIGHTS AND MORE

Insights and guidance from the author gleaned from years of preaching experience. Also instructs believers on how they could pursue deeper relationship with God by true worship and selfless commitment.

#

PREACHING VIDEOS

Watch some of the chosen sermons as they were actually preached.

#

CONTACT THE AUTHOR

Have anything to share? Contact the author!

#

Isa 52:7 Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nangagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, Ang iyong Dios ay naghahari!#

FILIPINO PREACHERS

A website from a Filipino preacher to serve the greatest need of the Filipino people.

I have been preaching since 2005 and found the noble task of preaching to be quite fulfilling, not only because firstly it glorifies God and nourishes the preacher himself, but also because it is one sure way of serving mankind in its greatest need - reconciliation with God.


The days are evil, and we must do what is best, and that is preaching the Word for the salvation of the lost and the strengthening of the Church.


Feel free to browse and download the resources available in this website. The author gives you full freedom to use and distribute all resources as long as you give them away for free, for God’s purposes.


I pray that God will use these messages for the furtherance of His Glory and Kingdom.


- Francis S. Hernandez

The greatest and most urgent need of man is to have the wrath of God be removed from him (Eph. 2:3). The first medicine then is to know the Gospel. But how could the Gospel be known, if it is not heard, and how could it be heard, if there is no one to preach it (Rom. 10: 14)?


2Tim 3:16-17 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.

SERMON 1: Juan 13: 1-17

SERMON 2: 2 Cronica 7: 11-16

Sermon 1: “Ang Kristyanong Pag-Ibig ay Higit na Dakila dahil Ito’y Kapahayagan ng Pag-Ibig ni Cristo.”


Preached at Guinhawa Bible Church in Pinamalayan, Oriental Mindoro,  download the sermon here.

Sermon 2: “Ang Tunay na Pagsisisi lamang ang Magpapanumbalik ng Pabor ng Diyos sa ating mga Buhay.”


Preached at Calapan Bible Church in Calapan City, Oriental Mindoro, download the sermon here.

Sermon 3: “Nararapat sa bawat Pinaghaharian ng Diyos ang Pusong Mapagpatawad.”


Preached at Guinhawa Bible Church in Pinamalayan, Oriental Mindoro, download the sermon here.

SERMON 3: Mateo 18: 21-35

#

JUAN 13: 1-17

Ang Kristyanong Pag-Ibig ay Higit na Dakila Sapagkat Ito’y Kapahayagan ng Puso ni Kristo

download

MATEO 18: 21-35

Nararapat sa Bawat Pinaghaharian ng Diyos ang Pusong Mapagpatawad

download

2 CRONICA 7: 11-16

Ang Tunay na Pagsisisi lamang ang Magpapanumbalik ng Pabor ng Diyos sa ating mga Buhay

download

1 PEDRO 4: 12-19

Ang Tamang Pagtugon sa mga Tiisin sa Buhay Pananampalataya ay Nagpapatunay na ang Yaman natin ay si Kristo

download

GENESIS 22: 1-18

Ang Pagtatagumpay sa mga Pagsubok ay may Malaking Bahagi upang Matanggap natin ang mga Pagpapala ng Diyos

download

GAWA 17

Nararapat sa Bawat Mananampalataya ang Panindigan ang Kadalisayan ng Salita ng Diyos

download

GAWA 12: 1-7

Ang Sama-Samang Pananalangin ng Buong Iglesya ay Lubhang Kailangan para sa Pagtatagumpay Nito

download

ROMA 6: 1-14

Ang Buhay Kristyano ay pagiging Patay sa Kasalanan na Naghahatid  sa atin sa Bagong Pamumuhay

download

MATEO 5: 13-16

Ang mga Mananampalataya ay Tinawag upang Impluwensyahan ang Mundo

download

KAWIKAAN 16: 17


Ang Daan ng Matuwid

ay may Kabanalan

at Pakinabang

 

download

ESTHER 7

Ang Diyos ang

Nag-iingat sa

Kanyang mga Anak

Mula sa Masasamang

Plano

download

EXODO 33: 12-18

Ang Tamang

Kalagayan ng Puso

sa Pananalangin sa

Panahon ng

Pagsubok

download


You may visit the author’s blog here. You may also want to try his other sermons website here.

2 Hari 20: 1-11 Ang Pabor ng Diyos ay Nakalaan para sa mga Taong Kinalulugdan Niya

Lucas 9: 51-56 Ang Paghayo na Kasama si Jesus

Marcos 12: 28-34 Pag-ibig ang Panuntunan ng Buhay

Mateo 9:35-38 Ang Paglilingkod na Sumusunod kay Jesus

Mateo 9: 14-15 Ang Pag-aayuno ay Higit na Paghahanap kay Jesus

For Worship Teams

Letter 1: The Call to Seek God

Letter 2: Idols of the Heart

Letter 3: Spiritual Power from God (work on progess)

More Coming Soon

A series of letters I wrote to advise a worship leader suffering from the dryness of congregational worship. Also helpful for all Christians.

On Different Topics

It Takes More than That (Fasting)

Broken Fellowships (Confession and Repentance)

Footsteps in the Service of Jesus

Selfless Love (Lessons of Self-denial)

More Coming Soon

Some reflections on the Christian journey and the ministry. Experiences seen and analysed through the eyes of Scriptures.

Everything About Preaching

The Primacy of Preaching

Preaching as a Divine Task and Its Power

Preaching as Public Speaking

Preaching essentials. These articles try to grasp the wonder and grandeur of preaching, taking both its spiritual and technical aspects.

About the Author

Francis S. Hernandez is raised by his parents Mr. Jhun H. Hernandez and Ms. Eleanor A. Sales. He is the youngest of the three siblings. He finished primary school at Holy Infant Academy and secondary school at LEMNAHIS. He finished his Bachelor of Theology at Center for Servant-Leadership Philippines and took up Bachelor of Secondary Studies at MinSCAT– Calapan City Campus (MinSU) major in English.


He is now currently pastoring the Jesus Lamb of God Church in Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines.

Contact Details

122 Lawaan St., Lumangbayan, Calapan City, Oriental Mindoro 5200, Philippines


ifacedownworship@gmail.com


(+63)905-731-4822

(+63)950-248-5452

The author thanks God for allowing him to be called in the blessed task of pastoring and preaching. Secondly, he thanks his family for their continuous support.


This website is dedicated to Filipino preachers.

2 Corinto 1: 3-7 Ang Ating mga Tiisin ay Pagpapala para sa Iba

1 Pedro 4: 12-19 Ang Tamang Pagtugon sa mga Tiisin

Gawa 2: Ang Kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating Paglilingkod

Awit 16: 11 Ang Pananatili sa Kalooban ng Diyos para sa Ating Kagalakan

Awit 27 Ang Liwanag ng Diyos ang Nag-aalis ng ating Takot

Hebreo 12: 1-2 Ang Pagtakbo sa Kristianong Paligsahan

Exodo 33: 12 - 34: 8 Ang Pagsamba ay Pakikitagpo sa Diyos

Filipos 2: 1-8 Ang Kababaan ang Puso ng Paglilingkod

Mateo 18: 21-35 Nararapat sa atin ang Pusong Mapagpatawad

Kawikaan 22: 26 Turuan ang mga Bata para sa Kanilang Kinabukasan